ฐานข้อมูลอาจารย์และเจ้าหน้าที่ กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขตำแหน่ง วันที่ย้ายเข้า กอศจ.ยศ.ทบ.
พ.อ. วานิช ฉอสันเทียะผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.50190000027801/04/2565
พ.อ. นิคม พิมพิค่อรอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.50190000027813/05/2563
พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญรอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.50190000026029/01/2555
พ.ท. ปิยพงษ์ คำกันหาหน.กำลังพลฯ50190000026629/01/2563
พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่มหน.วิชาการและการศึกษาฯ50190000027118/06/2552
พ.ต. อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์อศจ.ยศ.ทบ.50190000028125/12/2560
ร.อ. สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์อศจ.ยศ.ทบ.50190000026730/06/2558
ร.อ. วีรพนธ์ บุตรนามอศจ.ยศ.ทบ.50190000027219/02/2559
ร.ท. สมนึก แดงเรืองรัมย์อศจ.ยศ.ทบ.50190000027506/08/2563
ร.ต. จงกล คงปรีชาน.งบประมาณ50190000025410/03/2542