ฐานข้อมูลอาจารย์และเจ้าหน้าที่ กอศจ.ยศ.ทบ.
ค้นหา
ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขตำแหน่ง วันที่ย้ายเข้า กอศจ.ยศ.ทบ.
พ.อ.(พ.) สุรินทร์ อ้วนศรีผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.50190000025919/02/2559
พ.อ. นิคม พิมพิค่อหน.อบรมฯ50190000027813/05/2563
พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญรอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.50190000026029/01/2555
พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่มหน.วิชาการและการศึกษาฯ50190000027118/06/2552
พ.ท. ไชโย นามนนท์ประจำ ยศ.ทบ.50190000020023/05/2543
พ.ต. บุญฤทธิ์ ฉิมพิมลอศจ.ยศ.ทบ.50190000026613/05/2563
พ.ต. อภิศักดิ์ รินไธสงอศจ.ยศ.ทบ.50190000027316/08/2562
พ.ต. อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์อศจ.ยศ.ทบ.50190000028125/12/2560
ร.อ. วีรพนธ์ บุตรนามอศจ.ยศ.ทบ.50190000027219/02/2559
ร.ท. สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์อศจ.ยศ.ทบ.50190000027430/06/2558
ร.ต. จงกล คงปรีชาน.งบประมาณ50190000025410/03/2542
ร.ต. ประยงค์ อาญาเมืองอศจ.ยศ.ทบ.50190000028316/08/2562
ร.ต. สมนึก แดงเรืองรัมย์อศจ.ยศ.ทบ.50190000027506/08/2563